Ledige stillinger

Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut via søknadsportalen Jobbnorge, på regjeringen.no og på denne nettsiden.

Økonom

Finansmarkedsavdelingen søker en økonom til økonomiseksjonen.

 

Arbeidsoppgavene er varierte og kan falle inn under hele avdelingens ansvarsområde. Seksjonen vurderer de økonomiske og strukturelle forholdene i finansmarkedene med særlig vekt på utsiktene til finansiell stabilitet og soliditet i finansforetakene.

Seksjonen samarbeider med de juridiske seksjonene om å utarbeide regelverk og vedtak i enkeltsaker innen bl.a. bank, forsikring, tjenestepensjon og verdipapirhandel. Seksjonen arbeider også med spørsmål rundt betalingssystemer og annen finansiell infrastruktur, og deltar i internasjonalt arbeid som faller inn under seksjonens arbeidsområde.

Søknadsfrist: 20. februar 2018

For mer informasjon om stillingen trykk her.

 

Jurist - Finansmarkedsavdelingen

Det er ledig stilling som jurist i avdelingens juridiske seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring.

 

Juridisk seksjon for verdipapir, finansiell rapportering og foretaksstyring har blant annet ansvar for strukturspørsmål og regelverk knyttet til verdipapirmarkedene, verdipapirfond, finansiell rapportering, eiendomsmegling og hvitvasking. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder infrastrukturinstitusjonene for verdipapirmarkedet (regulerte markeder, verdipapirregistre mv), verdipapirforetak, forvaltere for verdipapirfond, eiendomsmeglere og eiendomsmeglingsforetak.

Vi søker en jurist til et vikariat på ett år som førstekonsulent/rådgiver, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter en dyktig og engasjert jurist med interesse for finansmarkedsrett.

Søknadsfrist: 20. februar 2018

For mer informasjon om stillingen trykk her.

Jurist - Finansmarkedsavdelingen

Det er ledig stilling som jurist i avdelingens juridiske seksjon for bank og forsikring.

 

Juridisk seksjon for bank og forsikring har blant annet ansvaret for strukturspørsmål og regelverket for finansforetakene i Norge. Seksjonen utarbeider regelverk og avgjør enkeltsaker som gjelder banker, forsikringsforetak, finanseringsforetak, e-pengeforetak og betalingsforetak og forsikringsformidlingsforetak.

Vi søker en jurist til et vikariat på ett år som førstekonsulent/rådgiver, med mulighet for forlengelse. Vi ser etter en dyktig og engasjert jurist med interesse for finansmarkedsrett.

Søknadsfrist: 20. februar 2018

For mer informasjon om stillingen trykk her.

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Skattelovavdelingen i Finansdepartementet tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.

 

Som praktikant i Skattelovavdelingen blir du involvert i saker på samme måte som en ansatt. Arbeidsoppgavene er varierte og kan blant annet bestå i å utrede ulike juridiske problemstillinger, lov- og forskriftsarbeid og skrive svar på henvendelser om regelverket. Det vil også bli anledning til å delta i interne og eksterne møter sammen med avdelingens ansatte.

Vi tar sikte på å velge ut praktikanter for både høsten 2018 og våren 2019 i denne runden.

Søknadsfrist: 2. mars 2018

For mer informasjon trykk her.

 

Siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter

Vår Finansavdeling har en ledig stilling.

 

Du vil arbeide i en av budsjettseksjonene i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement og vurderer økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av nye forslag fra dette departementet. Du vil arbeide med budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig.

Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå og innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Søknadsfrist: 4. mars 2018

For mer informasjon trykk her.

Praktikantopphold i Finansmarkedsavdelingen

Finansmarkedsavdelingen tilbyr fire til seks ukers lønnet praktikantopphold for jusstudenter.

 

Finansmarkedsavdelingen har to juridiske seksjoner; seksjon for bank og forsikring og seksjon for verdipapir, foretaksstyring og finansiell rapportering. De juridiske seksjonene arbeider hovedsakelig med strukturspørsmål og regelverk knyttet til finansmarkedene. Praktikanten vil administrativt bli tilknyttet en av de juridiske seksjonene, men vil også kunne få anledning til å arbeide med saker innenfor begge seksjonenes ansvarsområder.

Søknader vurderes løpende. Søknadsfrist for praktikantopphold høstsemesteret er 1. mai. For vårsemesteret er søknadsfristen 1. november.

For mer informasjon trykk her.