Foto: Rune Kongsro
RITA og ANDERS | FA

«Evnen til å uttrykke seg godt muntlig og skriftlig er viktig i jobben vår. Gode samarbeidsevner er også viktig, ettersom vi ofte jobber med saker på tvers av seksjoner og avdelinger og opp mot de andre departementene»

ANDERS | FA

Med stor interesse for politikk og samfunnsspørsmål endte jeg opp med å studere statsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Masteroppgaven min skulle vise seg å bli høyst relevant da det dukket opp en ledig stilling i Finansavdelingen. I grove trekk handlet oppgaven om hvordan en stadig større pengesekk (SPU) påvirker utformingen av norske statsbudsjetter. Dette får jeg nå gleden av å lære mer om i det daglige siden Finansavdelingen koordinerer og utarbeider beslutningsmateriale til regjeringens budsjettkonferanser.

Budsjettarbeidet er konsentrert til enkelte perioder av året. Ved siden av dette vil en typisk arbeidshverdag bestå av å gi faglige råd til politisk ledelse i store og små saker. Det kan være dagsaktuelle spørsmål som skal opp til beslutning i regjeringskonferanse, eller strukturpolitiske forslag som fagdepartementene har utredet i lengre tid. Det er veldig spennende å arbeide så tett opp mot beslutningstakerne og med et bredt spekter av problemstillinger. Finansdepartementet har også et hyggelig og kunnskapsrikt arbeidsmiljø der man lærer mye.

Finansavdelingens oppgave er gjerne å synliggjøre konsekvensene av forslag og å tråkke på bremsen om nødvendig. Det er derfor viktig å kunne vurdere forslag fra fagdepartementene kritisk. Her har utdanningen min gitt bred innsikt i hvordan samfunnet er skrudd sammen, og god opplæring i hvordan man angriper en problemstilling på en analytisk og etterprøvbar måte.

Jeg tror at det for mange statsvitere i utgangspunktet kan være vanskelig å koble utdanningen til arbeidet i Finansdepartementet. Før man er ferdig uteksaminert fra Blindern er det derfor ikke dumt å tenke mer på hva man vil jobbe med og dermed hvilke emner man velger. For meg handlet det mye om internasjonal politikk på bachelor, og jeg studerte historie som støtteemne (i ettertid skulle jeg gjerne ha valgt litt samfunnsøkonomi). På master valgte jeg imidlertid bevisst faglige temaer som var mer relevante for jobb i statsforvaltningen.

RITA | FA

I studietiden var jeg innom historie, utviklingsstudier og Latin-Amerika-studier. Alle disse pekte egentlig på økonomi som viktig for ethvert lands utvikling. Det ble derfor samfunnsøkonomi på meg. Etter noe samfunnsøkonomi fra Universitetet i Bergen dro jeg til England og studerte til MSc Economics. Da jeg etter endt utdanning så en utlysning på en spennende jobb i Finansdepartementet, kastet jeg meg på. Dette måtte da være stedet hvor jeg kunne få brukt både samfunnsinteressen og økonomibakgrunnen min.

Vi jobber ofte med korte tidsfrister og med flere saker samtidig. Hverdagen er ofte uforutsigbar, og man må være forberedt på å sette seg inn i nye problemstillinger på kort tid. Det fordrer at man raskt kan sette seg inn i en sak og analysere denne ved bruk av samfunnsøkonomisk teori. Det er derfor viktig å være faglig dyktig samt å trives med en travel arbeidshverdag, slik jeg gjør. Vi jobber også med saker med lengre tidshorisont, som arbeidsgrupper tilknyttet ett eller flere departementer. Det kan gjelde reformer, stortingsmeldinger eller lignende. I tillegg til arbeidet med statsbudsjettet er det mange forslag og saker fra de andre departementene som kan endre utgiftene eller inntektene i statsbudsjettet eller på annen måte påvirke norsk økonomi. Vi vurderer disse forslagene og gir både skriftlige og muntlige faglige råd til finansministeren og de øvrige politikerne i departementet. Jeg liker spesielt anledningen til å jobbe med dagsaktuelle saker som er viktige på den politiske agendaen og i samfunnsdebatten, og å få bruke min fagbakgrunn til dette. Det er viktig at politikerne er best mulig informert når de skal fatte en beslutning i en sak. Det er ganske unikt å få sitte så tett på de politiske beslutningene som tas, og få lov til å påvirke disse.

Evnen til å uttrykke seg godt muntlig og skriftlig er viktig i jobben vår. Gode samarbeidsevner er også viktig, ettersom vi ofte jobber med saker på tvers av seksjoner og avdelinger og opp mot de andre departementene. Hvis du er interessert i å bruke en solid fagbakgrunn til å gi politikerne gode råd om en fornuftig innretting av politikk som påvirker samfunnet, synes jeg du skal søke på jobb hos oss!