illustrasjonsbilde for Om oss
 

Om oss

Finansdepartementet er, med hovedansvar for landets økonomiske politikk, viktig for samfunnsutviklingen og av stor betydning for den enkelte innbyggers hverdag. Finansdepartementet består av syv avdelinger; seks fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. I tillegg til Kommunikasjonsenheten som håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet.

Avdeling for formuesforvaltning (AFF)

Avdeling for formuesforvaltning har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond.

Les mer om Avdeling for formuesforvaltning på www.regjeringen.no

Finansavdelingen (FA)

Avdelingen har ansvar for saker (herunder budsjettspørsmål, utredninger, strukturpolitikk) i tilknytning til fagdepartementene. Utredning, utvikling og innføring av regelverk for statlig økonomi- og resultatstyring.

Les mer om Finansavdelingen på www.regjeringen.no

Finansmarkedsavdelingen (FMA)

Avdelingen arbeider med struktur- og lovgivningsspørsmål i finansmarkedene, herunder behandling av enkeltsaker og internasjonalt samarbeid.

Les mer om Finansmarkedsavdelingen på www.regjeringen.no

Skattelovavdelingen (SL)

Skattelovavdelingen har ansvaret for å utvikle og forvalte regelverket om skatt, avgifter og toll gjennom å forberede lovforslag for Stortinget, og sørge for en effektiv skatte- og avgiftsforvaltning.

Les mer om Skattelovavdelingen på www.regjeringen.no

Skatteøkonomisk avdeling (SØ)

Avdelingen har ansvar for strukturpolitiske spørsmål i tilknytning til den økonomiske politikken, herunder det årlige skatte- og avgiftsopplegget, økonomiske analyser i tilknytning til skatter, avgifter og overføringer på statsbudsjettet.

Les mer om Skatteøkonomisk avdeling på www.regjeringen.no

Økonomiavdelingen (ØA)

Avdelingen overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen og har ansvar for samordning av den økonomiske politikken, herunder finanspolitikken, kommuneøkonomien og pengepolitikken. Avdelingen koordinerer også arbeidet med nasjonalbudsjettet og utarbeider analyser av blant annet sysselsettingspolitikk og arbeidstilbud, offentlige finanser, pensjonspolitiske spørsmål og miljøforhold.

Les mer om Økonomiavdelingen på www.regjeringen.no

Administrasjonsavdelingen (ADA)

Avdelingen består av tre seksjoner (Budsjett- og organisasjonsseksjonen, Dokumentasjons- og IT-seksjonen og Personalseksjonen). Disse seksjonene arbeider blant annet med samordning av Finansdepartementets fagbudsjett, departementets interne økonomi, dokumentasjon og arkivfunksjon, drift av IT-system og utvikling og oppfølging av felles personalpolitikk.

Les mer om Administrasjonsavdelingen på www.regjeringen.no

Kommunikasjonsenheten (KOM)

Kommunikasjonsenheten håndterer pressehenvendelser til politisk ledelse og departementet. Enheten hjelper også til med å finne rette avdeling eller saksbehandler for bakgrunnsstoff og saksopplysninger. Kommunikasjonsenheten tilhører finansrådens stab.

Les mer om Kommunikasjonsenheten på www.regjeringen.no