Vår arbeidshverdag

Finansdepartementet har ca. 300 dyktige medarbeidere som sammen utgjør en spennende kunnskapsorganisasjon. Departementet ledes av finansministeren, som sammen med statssekretærer og politisk rådgiver utgjør den politiske ledelsen. Finansdepartementets embetsverk ledes av finansråden. I motsetning til den politiske ledelsen er embetsverket fast ansatte medarbeidere som jobber under skiftende regjeringer.

Hva jobber man med hos oss?

_P2C3293_liten

Finansdepartementet er delt inn i seks fagavdelinger og en administrasjonsavdeling. De seks fagavdelingene dekker hovedområdene som blant annet er å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, samordne arbeidet med statsbudsjettet, sørge for at det offentlige får inn skatter og avgifter, overvåke og utarbeide regler for finansmarkedene, og forvalte Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Som en medarbeider hos oss vil du jobbe med ulike saker innenfor disse områdene.

Våre medarbeidere i de seks fagavdelingene har som regel fagbakgrunn fra økonomi (siviløkonomer og samfunnsøkonomer), jus og statsvitenskap. I administrasjonsavdelingen har våre medarbeidere bakgrunn fra flere ulike fag: HR, arkiv, økonomi, IT, sikkerhet m.m.

For å vite mer om hver enkelt avdeling og deres fagområder, trykk her.

 

Hvordan ser en typisk arbeidshverdag ut?

_P2C3050I Finansdepartementet kan det være stor variasjon i arbeidshverdagen, alt ettersom hvilket fagområde du jobber innenfor, hvilke saker du har fått tildelt, din rolle i departementet og andre forutsetninger. Likevel er det noen fellestrekk som går igjen når man spør en ansatt i Finansdepartementet om hva som kjennetegner en vanlig arbeidsdag:

 • Gi faglige gode råd til politisk ledelse
 • Gjøre analytiske faglige vurderinger og bruke din faglige kompetanse i arbeidet
 • God blanding av langsiktige arbeidsoppgaver og dagsaktuelle saker med korte tidsfrister
 • Være en del av faglige diskusjoner – blant kollegaer, i møter, i samarbeid, med politisk ledelse m.m.
 • Blanding av samarbeid (jobbe i team, prosjekt, samhandle om diverse saker m.m.) og selvstendig arbeid

Hos oss er avdelingene plassert avdelingsvis i bygningen slik at det er kort vei til nærmeste kollega for råd, faglige diskusjoner, eller sosialt samvær. Alle ansatte har sitt eget faste kontor.

I Finansdepartementet får du som medarbeider tidlig ansvar og anledning til å arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Det gis tillit til våre medarbeidere med tanke på arbeidsmetoder og oppfølging av saker. Dette medfører at du vil få gode muligheter til å kunne planlegge din egen arbeidsdag.

Utenom de faglige arbeidsoppgavene skjer det også litt sosialt. Vi har blant annet en løpegruppe som løper sammen på Bislett stadion hver tirsdag. I tillegg har vi i de senere år organisert en tur til Hemsedal som har gitt gode muligheter til å bli kjent med kollegaer fra andre avdelinger.

For å lese mer om konkrete eksempler over hvordan en typisk arbeidshverdag kan se ut, trykk her.

Vår kultur

_P2C2601Dersom du har interesse for økonomisk politikk, juridiske problemstillinger og samfunnsdebatt, og lyst til å jobbe med faglige problemstillinger, er det få steder som har et bedre tilbud om dette enn Finansdepartementet.

Finansdepartementet er en travel og spennende arbeidsplass med god trivsel og ”kort vei” til politisk ledelse. Arbeidsoppgavene er utfordrende og nye medarbeidere får raskt arbeidsoppgaver der de må benytte sin kompetanse til å vurdere og analysere faglige problemstillinger.

Våre medarbeidere tilbys gode muligheter for utvikling gjennom blant annet videreutdanning og ikke minst det å lære av dyktige kollegaer.

Staben har en gjennomsnittsalder på ca. 45 år og har en tilnærmet lik fordeling av kvinnelige og mannlige medarbeidere. Når det gjelder rekruttering av nye medarbeidere er ca. 50 prosent nyutdannede fra universitet og høyskoler.

Kompetanseutvikling

DSC01142Som nytilsatt i Finansdepartementet gjennomgår du et introduksjonskurs og får tildelt en fadder fra din avdeling. Du får opplæring i et sett av basiskunnskaper som er viktige for å kunne gjøre en god jobb i departementet.

Selv om du er helt nyutdannet og har mye fersk kunnskap med deg, vil du etter hvert få behov for ny kompetanse og jevnlig påfyll. Finansdepartementet er avhengig av å rekruttere, utvikle og beholde kompetente og motiverte medarbeidere. Departementet har derfor en egen stipendordning som benyttes til å stimulere til faglig utvikling innenfor våre kjerneområder gjennom systematisert etter- og videreutdanning. Videre er det også gode muligheter for å delta på kurs og seminarer både i Norge og i utlandet. Den viktigste kompetanseutviklingen foregår imidlertid i det daglige arbeidet. Gjennom konkrete og utfordrende arbeidsoppgaver lærer du mye – supplert med god veiledning og støtte fra dine medarbeidere og ledere.

Hva forventer vi av våre medarbeidere

_P2C3458Finansdepartementet skal legge til rette for og gjennomføre politiske vedtak. Det er derfor viktig å kunne argumentere godt for faglige vurderinger både skriftlig og muntlig. Alle medarbeidere i Finansdepartementet skal også legge etiske retningslinjer for statstjenesten til grunn for arbeidet sitt i departementet. Det innebærer lojalitet, åpenhet, habilitet, faglig uavhengighet og objektivitet. Videre tillegges egenskaper som:

 • Evne til analytisk og strategisk tenkning
 • Interesse for samfunnsspørsmål
 • Både gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig
 • Opptatt av å oppnå resultater innenfor fastsatte rammer
 • Kan arbeide strukturert og planmessig
 • Tar ansvar og initiativ innenfor sine ansvarsområder