Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Studentengasjement for økonomer

Om engasjementet

Finansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av august 2021 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tildelt en fadder under hele oppholdet.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om mikroøkonomi, makroøkonomi, finans, og/eller økonometri er ønskelig.

Studentene vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Skatteøkonomisk avdeling eller Avdeling for formuesforvaltning.

Les hele stillingsutlysningen her.

Søknadsfrist for engasjementene er 9.februar 2021.

Søknaden merkes med referansenummer 2/21.

Studentene bes prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i. Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Dersom du har spørsmål til engasjementene kan du kontakte:

Skatteøkonomisk avdeling: førstekonsulent Oscar Mørch-Lampe, tlf.:22 24 45 56/ 452 66 190, e-post: oscar.morch-lampe@fin.dep.no

Avdeling for formuesforvaltning: rådgiver Julie Michelet, tlf.: 22 24 45 43/ 468 98 083, e-post: julie.michelet@fin.dep.no

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

 

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?

Om oppholdet

Finansdepartementets Skattelovavdeling søker etter praktikanter (jusstudenter) for høsten 2021. Skattelovavdelingen er et av Norges fremste fagmiljøer for skatt og avgift. Et opphold hos oss er en fin mulighet til å bli kjent med Skattelovavdelingen, utvikle seg faglig og få innblikk i politiske beslutningsprosesser.

Som praktikant hos oss vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Praktikantoppholdet varer i fire til seks uker, og avlønnes med om lag kroner 30 000 per måned.

Les hele stillingsutlysningen her.

Søknadsfrist: 28. februar 2021

Søknaden merkes med referansenummer 3/21

Kontakt:

Oskar Emil Kornelius Dybvik på tlf. 93 28 55 91, e-post: oekd@fin.dep.no eller

Sara Hjelle Øiestad på tlf. 22 24 42 72, e-post: sho@fin.dep.no 

Førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver

 

Om stillingen

I Etatsstyringsenheten (ES) er det ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver/seniorrådgiver. Vi søker etter en medarbeider som kan inngå i teamet og håndtere varierte og utfordrende arbeidsoppgaver relatert til etatsstyring. Den som tilsettes i stillingen vil få viktige oppgaver i departementets styringsdialog med underliggende virksomheter, blant annet arbeid med styringsdokumenter, utviklingsprosjekter og statsbudsjettet.

ES samordner styringen og oppfølgingen av Finansdepartementets underliggende virksomheter – Skatteetaten, Tolletaten, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring, Statistisk sentralbyrå og Finanstilsynet. ES skal bidra til at virksomhetene fungerer godt og til at politiske mål blir realisert innenfor vedtatte budsjettrammer. Enheten har ansvaret for budsjettoppfølging og styringsdialog med virksomhetene. Vi skal ta initiativ til, og støtte opp under, strategisk, teknologisk og organisatorisk utvikling i Finansdepartementets underliggende etater. Enheten har også ansvaret for økonomiregelverket, og dermed for prinsippene for styring i staten.

Se hele stillingsutlysningen her: 

Kontakt: Ekspedisjonssjef Øystein Schønberg-Grevbo på telefon 22 24 42 28/99 62 16 46 eller avdelingsdirektør Helge Brunvoll på telefon 22 24 42 18/98 07 14 00.

Søknadsfrist: 8. februar 2021. Søknaden merkes med referansenummer 4/21.

Lønn: Lønn kr 480 000 – 700 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.