Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

 

Studentengasjement for økonomer

Finansdepartementet søker studenter!

 

Om engasjementet

Finansdepartementet tilbyr tre til fem lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av januar 2022 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger som understøtter avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tett faglig og sosial oppfølging.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater.

Informasjon om avdelingene- hvem ser vi etter?

Studentene vil bli tilknyttet en avdeling, henholdsvis Skatteøkonomisk avdeling, Finansavdelingen eller Økonomiavdelingen.

Skatteøkonomisk avdeling (SØ) har ansvaret for arbeidet med de årlige skatte- og avgiftsoppleggene i statsbudsjettet. Avdelingen analyserer struktur-, konkurranse- og næringspolitiske spørsmål i den økonomiske politikken, inkludert petroleumsøkonomi, og virkemiddelbruken i klima- og miljøpolitikken. Avdelingen har ansvar for økonomiske analyser av inntektsfordelingen.

Til denne avdelingen søkes 1–2 studenter med gode kunnskaper særlig innenfor mikroøkonomi og økonometri. Erfaring med STATA kan være en fordel.

Finansavdelingen (FA) samordner regjeringens arbeid med statsbudsjettet og forbereder avgjørelser i regjeringen. Statsrådene legger som hovedregel frem alle viktige saker for regjeringen. Finansavdelingen vurderer disse forslagene og gir faglige råd til finansministeren. Avdelingen bidrar til at økonomiske konsekvenser av forslag er belyst når regjeringen fatter vedtak om statsbudsjettet, lovendringer og ny politikk.

Til denne avdelingen søkes studenter med kunnskap om samfunnsøkonomiske problemstillinger og analyser og interesse for samfunnsspørsmål.

Økonomiavdelingen (ØA) overvåker og analyserer den økonomiske utviklingen i Norge og internasjonalt. Avdelingen gir råd om utformingen av den økonomiske politikken, herunder statsbudsjettet og kommuneøkonomien. Avdelingen har blant annet ansvar for langsiktige analyser av offentlige finanser, finansielle makroanalyser, rammeverket for pengepolitikken og departementets arbeid med økonomiske prognoser, arbeidsmarkedet og internasjonalt økonomisk samarbeid. Avdelingen er også tett involvert i arbeidet med regjeringens økonomiske krisehåndtering i forbindelse med pandemien.

Til denne avdelingen søkes to studenter som liker databehandling og programmering og har kompetanse innenfor makroøkonomi og økonometri. Kunnskaper om programmering i R, EViews, Matlab eller Python er en fordel, og vil tillegges særlig vekt for ett av engasjementene.

Annet

Søknadsfrist for engasjementene er 30.september 2021.

Søknaden merkes med referansenummer 21/21.

Søknad sendes elektronisk via linken “Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

I søknadsteksten bes studentene vektlegge engasjement og motivasjon for stillingen. Studentene bes også om å prioritere hvilken avdeling de ønsker å jobbe i.

Lønnen vil utgjøre om lag 30 000 kroner per måned (brutto).

Les mer om stillingen og søk her.

Siviløkonom/samfunnsøkonom/statsviter

 

Om stillingen

Du vil arbeide som saksbehandler i en av tre budsjettseksjoner i avdelingen. En saksbehandler har normalt hovedansvar for alle saker under ett departement, herunder budsjettforslag, strukturpolitiske forslag som departementene utreder over lengre tid og dagsaktuelle saker som er oppe til beslutning. Din oppgave vil være å vurdere økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser av forslag fra dette departementet. Valg av budsjettseksjon vil bli bestemt avhengig av behov og dine kunnskaper og interessefelt. Vi arbeider ofte med korte tidsfrister og mange saker samtidig. Du må kunne bruke din fagbakgrunn til raskt å sette deg inn i, vurdere og presentere komplekse saker klart og kortfattet. Du jobber selvstendig med sakene på ditt ansvarsområde. Samtidig vil du samarbeide tett med dine kollegaer og nærmeste leder og få nødvendig oppfølging. Du vil tidlig få være med på å legge frem faglige råd i møte med politisk ledelse.

Utdanning

Det kreves gode karakterer fra høyere økonomisk eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning på mastergradsnivå og innsikt i samfunnsøkonomiske problemstillinger.

Egenskaper og erfaring

  • Analytisk tenkning og evne til å sette seg raskt inn i kompliserte problemstillinger
  • Interesse for samfunnsspørsmål
  • God evne til å fremstille og argumentere for faglige vurderinger både muntlig og skriftlig
  • Evne til å tenke kritisk og kreativt rundt problemstillinger
  • Evne til å arbeide selvstendig og godt sammen med andre
  • Høy arbeidskapasitet og evne til å trives i en travel hverdag med mange oppgaver og høye krav til nøyaktighet

Til stilling som rådgiver/seniorrådgiver vil god kjennskap til sentralforvaltningen vektlegges. Erfaring fra statlig budsjettarbeid og økonomisk analyse vil telle positivt. Nyutdannede og masterstudenter kan søke stillingen som førstekonsulent.

Annen informasjon

Lønn: kr 480 000 – 700 000, pluss betalt overtid. Høyere lønn kan vurderes for særskilt kvalifiserte søkere.

Kontakt: Avdelingsdirektør Anders T. M. Knutsen, tlf. 41 51 30 79

Søknadsfrist:     23. september 2021. Merk søknaden med ref.nr. 22/21.

Les mer om stillingen og søk her.

 

Avdelingsdirektør

Seksjon for strukturtiltak og kvalitetssikring

 

Om stillingen

SSK forvalter rammeavtalen for kvalitetssikring av store statlige invester og har ansvar for faglig styring av Direktoratet for økonomistyring innenfor seksjonens ansvarsområde, og forskningsprogrammet Concept ved NTNU. Seksjonen samarbeider tett med budsjettseksjonene i avdelingen og har også mye samhandling med andre departementer.

Vi søker strategisk orientert leder med engasjement for effektiv ressursbruk og samfunnsøkonomisk analyse som kan veilede og motivere høyt kompetente medarbeidere. Lederen skal bidra til at seksjonens arbeid holder høy faglig kvalitet, ivareta godt samarbeid og være en pådriver for departementenes arbeid med effektiv ressursbruk.

Kvalifikasjonskrav

  • Utdanning på mastergradsnivå med gode resultater innen økonomi eller annen samfunnsvitenskapelig utdanning.
  • god kjennskap til regjeringens budsjettarbeid og forståelse for beslutningsprosessene i departementene
  • erfaring fra arbeid innenfor seksjonens ansvarsområder

Det er ønskelig med god forståelse av fagområdet samfunnsøkonomisk analyse og kunnskap om statens prosjektmodell.  God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, samarbeidsevne og rolleforståelse er en forutsetning.

Annen informasjon

Kontakt: Ekspedisjonssjef Pål Longva, telefon 22 24 43 00/99 15 39 07.

Søknadsfrist: 1. oktober 2021. Søknaden merkes med referansenummer 23/21.

Lønn: kr 950 000 – 1 100 000 (pluss betalt overtid). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Les mer om stillingen og søk her.