Når vi har ledige stillinger lyses de blant annet ut på denne nettsiden, via søknadsportalen Jobbnorge, og på regjeringen.no

 

Finansdepartementet søker to visesentralbanksjefer til Norges Bank

Visesentralbanksjefene er stedfortredere for sentralbanksjefen i rollen som daglig leder for sentralbankvirksomheten.

Den ene visesentralbanksjefen skal ha et særskilt ansvar for fagsaker innenfor sentralbankvirksomheten, herunder finansiell stabilitet og betalingssystemet. Den andre visesentralbanksjefen skal ha et særskilt ansvar for å følge opp bankens oppgave med å forvalte Statens pensjonsfond utland. Visesentralbanksjefene vil utpekes som første og annen nestleder for hovedstyret og komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet i Norges Bank.

For nærmere informasjon, kontakt vår rådgiver Bente A. Paulsrud i Amrop Delphi (tlf: 911 08 165), ekspedisjonssjef Amund Holmsen (tlf: 991 60 521), eller ekspedisjonssjef Espen Erlandsen (tlf: 970 45 824).

Søknadsfrist: 1. februar 2020.

Les hele utlysningen her.

 

Studentengasjement for økonomer

Finansdepartementet tilbyr ett til tre lønnede engasjementer for økonomistudenter med oppstart i begynnelsen av august 2020 og med en varighet på 5-6 uker. Kortere opphold kan vurderes.

Arbeidsoppgavene vil i hovedsak bestå av analyser og vurderinger av ulike faglige problemstillinger og understøtte avdelingene i deres arbeid. Engasjementet er en god mulighet til å bli bedre kjent med Finansdepartementet. Samtidig får du anledning til å arbeide med utfordrende og samfunnsnyttige oppgaver i et sterkt fagmiljø, samt få et innblikk i samspillet mellom økonomi og politikk. Du vil få tildelt en fadder under hele oppholdet.

Aktuelle kandidater bør ved oppstart gå på 3., 4. eller 5. studieår og ha oppnådd meget gode eksamensresultater. Kunnskap om porteføljeforvaltning, mikroøkonomi, makroøkonomi, økonometri og/eller programmering er ønskelig.

Søknadsfrist: 9. februar 2020.

Les hele utlysningen her. 

 

Praktikantopphold i Skattelovavdelingen

Vil du se hvordan lover lages og politikk settes ut i livet?

Som praktikant i Skattelovavdelingen vil du være tilknyttet en av avdelingens fem fagseksjoner og jobbe med faglig krevende oppgaver tett på politisk ledelse. Hos oss vil du arbeide med utredning av juridiske problemstillinger, utforming av lover og forskrifter og faglig bistand til politisk ledelse på lik linje med avdelingens øvrige ansatte.

Aktuelle kandidater må ha fullført 3. studieår og ha gode eksamensresultater.

Søknadsfrist: 29. februar 2020.

Les hele utlysningen her.