ASTRID | SKATTELOVAVDELINGEN

 

BAKGRUNN

Jeg begynte i Finansdepartementet umiddelbart etter avlagt juridisk embetseksamen i 1993. Jeg søkte meg til departementet fordi jeg visste at Skattelovavdelingen var en av to lovavdelinger i det norske statsapparatet. Å få lov til å delta i selve lovgivningsprosessen på skatteområdet er «hardcore» juridisk arbeid og innebærer maksimal utnyttelse av det man har lært under juristutdanningen. Man får være med og påvirke selve rettsutviklingen, og er ikke bare henvist til å anvende vedtatte regler, slik det er i de fleste andre juristjobber på skatteområdet. De tre første årene jobbet jeg i skatteavtaleseksjonen og fikk være med på skatteavtaleforhandlinger over hele verden, bl.a. med Brasil, Argentina, Venezuela og Russland. Vi er ofte i Brussel gjennom vår kontakt med EU-og EFTA-systemet. Det internasjonale aspektet er også med på å krydre hverdagen i FIN.

MIN ARBEIDSDAG

En typisk arbeidshverdag finnes ikke. Det kan innebære alt fra reiser til Brussel for å drøfte saker eller EU-lovgivning med ESA eller Europakommisjonen, til å skrive stortingsproposisjoner om nye skatteregler som skal legges frem, til å utforme innlegg som politikerne skal holde for storting, næringslivsorganisasjoner, internasjonale organer osv.

TIPS

Arbeid i Finansdepartementet gir fantastiske muligheter til å komme tett på de besluttende organer i samfunnet (regjering, storting, domstoler, arbeids-og næringslivsaktører). Det gir også meget gode muligheter for internasjonal erfaring, både gjennom tjenestereiser og gjennom lengre opphold i utlandet. Selv har jeg fått muligheten til å arbeide ved EFTAs overvåkingsorgan ESA i Brussel, og jeg har også arbeidet i flere år som utsendt diplomat ved EU-delegasjonen. Begge disse oppholdene var det Finansdepartementet som la til rette for. Jeg har også underveis fått permisjon for å jobbe som dommerfullmektig og som advokat.